'Language' Category

 • 粤语声母

  四月 22, 2019

  粤语声母一共有19个。以下为广拼。

  b(爸) p(趴) m(妈) f (

  d(打) t(他) n(拿) l(拉)

  g() k(卡) h(

  gu(瓜) ku(跨)

  z() c(叉) s(

  y w(娃)

  ng(丫)

  (1)不用区分平翘舌音了,全部统一“平舌音”。惊不惊喜?意不意外?

  (2)j、q、x没了! 惊不惊喜?意不意外?

  (3)普通话中y和w不是声母(虽然有时不自觉地把它们读成声母),粤语里列成声母了。另外多了gu, ku, ng 三个声母。

  (4)港拼与广拼区别:港拼把gu写成gw,ku写成kw,y写成j


 

Copyright © 2010-2019 | Powered by Wordpress and MySQL. Theme by Shlomi Noach, openark.org